Deklaracja Dostępności

 

Gminny Żłobek Integracyjny „U Misia” w Łochowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie  dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Żłobka Integracyjnego „U Misia” w Łochowie.

 

 

 

Data publikacji strony internetowej: 29.06.2018r

 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 13.04.2022

 

 

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

 

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

·         na niektórych podstronach struktura nagłówków strony może mieć zachwianą hierarchię,

 

·         na stronie jest zdjęcie, które nie zawiera atrybutu alt

 

·         w artykułach pojawiają się linki, które nie zawierają rozszerzenia w wyświetlanym tekście,

 

·         w kodzie źródłowym pojawiają się błędy,

 

·         użytkownik nie jest informowany komunikatem przy opuszczaniu strony internetowej

 

W dalszym czasie istnienia strony internetowej, zaistniałe problemy będą niwelowane.

 

Data deklaracji i ocena dostępności cyfrowej

 

  

 

Deklarację sporządzono dnia: 30.03.2021
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Ostatni przegląd i aktualizacja deklaracji: 13.04.2022

 

 

 

Skróty klawiaturowe 

 

 

 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

  

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Aldona Guziołek adres mailowy: umisia.zielonka@gmail.com Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 5156606. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

 

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie można złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

 

Dostępność architektoniczna

 

 

 

Dostępność wejścia do budynku       

 

                                                   

 

Budynek Gminnego Żłobka Integracyjnego „U Misia” w Łochowie przy ul. Okopowej 10 w Łochowie jak i budynek przy ul. Jaworowej 2 w Zielonce nie posiadają barier architektonicznych utrudniających poruszanie się po nim osobom niepełnosprawnym. 

 

Przy wejściu głównym znajduje się dzwonek do celu przywołania pracownika pełniącego dyżur na terenie placówki, który udziela wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej.

 

 

 

Dostępność korytarzy, schodów i wind i pomieszczeń.

 

 

 

Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia Gminnego Żłobka Integracyjnego „U Misia” w Łochowie. 

 

Toalety są częściowo dostosowane do potrzeb osób z niepełno sprawnościami. 

 

Brak informacji głosowych, pętli indukcyjnych. 

 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. 

 

 

 

Umiejscowienie ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

 

 

 

Wyznaczone są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością

 

Tłumacz migowy – brak na miejscu.

 

 

 

Osoby posługujące się językiem migowym chcące umówić się na spotkanie z pracownikiem żłobka, proszone są o przesłanie swojego zgłoszenia na adres poczty elektronicznej: nowak.iwona@gmail.com. Zgłoszenie powinno zawierać informacje o preferowanej metodzie komunikacji (PJM, SJM, SKOGN) oraz krótki opis sprawy, której spotkanie będzie dotyczyło. Powyższe zgłoszenie należy przesłać na minimum 3 dni robocze przed planowaną datą wizyty w urzędzie.

 

Informacje dodatkowe:

 

Strona będzie na bieżąco aktualizowana i dostosowywana do standardu dostępności

 

Gminny Żłobek Integracyjny "U Misia" w Łochowie

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.