Blog

Nabór pracowników

Nabór na stanowisko młodszy opiekun w Gminnym Żłobku Integracyjnym „U Misia” w Łochowie

Dyrektor Gminnego Żłobka Integracyjnego „U Misia” w Łochowie ogłasza nabór na stanowisko młodszy opiekun w Gminnym Żłobku w Łochowie. Przy zatrudnieniu na stanowisku pracy nie obowiązują zapisy Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta nauczyciela ze zmianami. Umowa o pracę na czas określony w wymiarze 2 etatów. Przewidywany okres zatrudnienia od 11 grudnia 2017 r.

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI: Gminny Żłobek Integracyjny „U Misia” w Łochowie, ul. Okopowa 10 w Łochowie, ul. Jaworowa w Zielonce.

OPIS STANOWISKA: Młodszy Opiekun zgodnie ze schematem organizacyjnym Żłobka, podlega Starszemu terapeucie.

MIEJSCE ŚWIADCZENIA PRACY: Łochowo lub Zielonka, gmina Białe Błota

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

Niezbędne: 1) obywatelstwo polskie, 2) ukończony 18 rok życia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 3) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku, 4) wykształcenie zgodne z art. 16 ust. 1,2 i 3 Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. osoba posiadająca kwalifikacje:

1. pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego,

2. osoba, która posiada co najmniej wykształcenie średnie oraz:

a) co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub

b) przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna o którym mowa w punkcie 1.

3. Jeżeli osoba, o której mowa w punkcie 2a) nie pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności.

5) daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,

6) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona,

7) wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd

8) nie karany za przestępstwo popełnione umyślnie

9) cieszący się nieposzlakowaną opinią.

Dodatkowo pożądane:

- umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych; - dobra organizacja pracy; - kreatywność, - wysoka kultura osobista.

OBOWIĄZKI

Do obowiązków na stanowisku pracy należy w szczególności:

- przygotowywanie scenariuszy zajęć dla poszczególnych grup wiekowych dzieci,

- opieka, wychowanie oraz edukacja dzieci,

- zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa

- przestrzeganie obowiązującego prawa lokalnego, Regulaminów wewnętrznych oraz Instrukcji i Zarządzeń obowiązujących w Żłobku,

- prace porządkowe.

WARUNKI PRACY NA STANOWISKU:

Stanowisko nie jest specjalnie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia o naborze Żłobek Gminny „U Misia” w Łochowie nie osiągnął wskaźnika co najmniej 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych określonych w ustawie o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.


Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać: - list motywacyjny - życiorys zawodowy (CV) z klauzulą: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.)”. - kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy, - oświadczenia o spełnianiu wymagań, o których mowa w niezbędnych wymaganiach kwalifikacyjnych w pkt. 1, 2, 3, 5 ,6 , 7,8,9.

- scenariusz zajęć dla dzieci 2 letnich obejmujących zabawy: dydaktyczne, plastyczne, ruchowe oraz relaksację dla dzieci z tematu: „Adaptacja”

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 05.12.2017r. do godziny 12.00 w zamkniętej kopercie z adresem zwrotnym i dopiskiem „NABÓR - Młodszy Opiekun Łochowo” pocztą lub osobiście w sekretariacie Gminnego Żłobka w Łochowie, ul. Okopowa 10, w godzinach pracy Sekretariatu.

Za dotrzymanie terminu uznaje się wpływ dokumentów do Sekretariatu Żłobka. W dniu 05.12.2017. dokumenty będą przyjmowane do godziny 12.00.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie i godzinie nie będą rozpatrywane.

O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej bądź testu kandydaci spełniający wymagania zostaną poinformowani telefonicznie. Planowany termin rozmów kwalifikacyjnych od 06-07 grudnia 2017 r. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Białe Błota oraz na stronie internetowej Gminnego Żłobka.

Komentarze