Blog

Nabór na stanowisko OSOBA SPRZĄTAJĄCA w Gminnym Żłobku Integracyjnym „U Misia” w Łochowie

Dyrektor Gminnego Żłobka Integracyjnego „U Misia” w Łochowie ogłasza nabór na stanowisko osoba sprzątająca w Gminnym Żłobku Integracyjnym „U Misia” w Łochowie. Umowa o pracę na czas określony w wymiarze 1 etatu. Przewidywany termin zatrudnienia 1 listopada 2017 r. może ulec zmianie ze względu na postęp pracy budowalnych przy nowym obiekcie.

 


NAZWA I ADRES JEDNOSTKI: Gminny Żłobek Integracyjny „U Misia” w Łochowie, ul. Okopowa 10 – filia w Zielonce. Miejsce świadczenia pracy Łochowo lub Zielonka.

OPIS STANOWISKA: Osoba Sprzątająca zgodnie ze schematem organizacyjnym Żłobka, podlega bezpośrednio Kierownikowi Administracyjnemu.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

Niezbędne:
1)  obywatelstwo polskie, 
2)  ukończony 18 rok życia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz   
      korzystanie z pełni praw publicznych,
3)   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

4)   nie karany za przestępstwo popełnione umyślnie

5)   cieszący się nieposzlakowaną opinią.

 Dodatkowo pożądane:

- doświadczenie w pracy osoby sprzątającej,

- umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych;
- dobra organizacja pracy;
- wysoka kultura osobista.OBOWIĄZKI 


Do obowiązków na stanowisku pracy należy w szczególności, m.in.:

- czynności porządkowe wewnątrz i na zewnątrz żłobka

- przestrzeganie obowiązującego prawa lokalnego, Regulaminów wewnętrznych  oraz Instrukcji i Zarządzeń obowiązujących w Żłobku,

 

STANOWISKO PRACY NIE JEST SPECJALNIE PRZYSTOSOWANE DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać:
-  list motywacyjny
-   życiorys zawodowy (CV) z klauzulą:
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.)”.
- kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy,
- oświadczenia o spełnianiu wymagań, o których mowa w niezbędnych wymaganiach kwalifikacyjnych w pkt. 1, 2, 3, 5 ,6.

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 25.08.2017 r. do godz. 12.00 w zamkniętej kopercie z adresem zwrotnym i dopiskiem „NABÓR  - Osoba sprzątająca” pocztą lub osobiście w  sekretariacie Gminnego Żłobka w Łochowie, ul. Okopowa 10, w następującym trybie związanym z tym, że w miesiącu sierpniu żłobek jest zamknięty:

Pon, wt – w godzinach 12:00 -15.00

Czw – pt – w godzinach 9:00-12.00

Za dotrzymanie terminu uznaje się wpływ dokumentów do Sekretariatu Żłobka. W dniu 25.08.2017. dokumenty będą przyjmowane do godziny 12.00.
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Pracodawca zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z wybranymi osobami.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Gminnego Żłobka, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Żłobka.

Komentarze