Blog

Nabór na stanowisko MŁODSZY OPIEKUN w Gminnym Żłobku Integracyjnym „U Misia” w Łochowie

Nabór na stanowisko młodszy opiekun w Gminnym Żłobku Integracyjnym „U Misia” w Łochowie

Dyrektor Gminnego Żłobka Integracyjnego „U Misia” w Łochowie ogłasza nabór na stanowisko młodszy opiekun w Gminnym Żłobku w Łochowie. Przy zatrudnieniu na stanowisku pracy nie obowiązują zapisy Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta nauczyciela ze zmianami. Umowa o pracę na czas określony w wymiarze 1 etatu. Przewidywany okres zatrudnienia od 1 września 2017 r.

 
NAZWA I ADRES JEDNOSTKI: Gminny Żłobek Integracyjny „U Misia”  w Łochowie, ul. Okopowa 10

OPIS STANOWISKA: Młodszy Opiekun zgodnie ze schematem organizacyjnym Żłobka, podlega Starszemu terapeucie

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

Niezbędne:
1)  obywatelstwo polskie, 
2)  ukończony 18 rok życia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz   
      korzystanie z pełni praw publicznych,
3)   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
4)   wykształcenie zgodne z art. 16 ust. 1,2 i 3 Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. osoba posiadająca kwalifikacje:

1.      pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego,

2.      osoba, która posiada co najmniej wykształcenie średnie oraz:

a)   co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub

b)   przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna o którym mowa w punkcie 1.

3.      Jeżeli osoba, o której mowa w punkcie 2a) nie pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności.

5) daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,

6) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona,

7) wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd

8)   nie karany za przestępstwo popełnione umyślnie

9)   cieszący się nieposzlakowaną opinią.

Dodatkowo pożądane:

- umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych;
- dobra organizacja pracy;
- kreatywność,
- wysoka kultura osobista.


OBOWIĄZKI 


Do obowiązków na stanowisku pracy należy w szczególności:

- przygotowywanie scenariuszy zajęć dla poszczególnych grup wiekowych dzieci,

- opieka, wychowanie oraz edukacja dzieci,

- zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa

- przestrzeganie obowiązującego prawa lokalnego, Regulaminów wewnętrznych  oraz Instrukcji i Zarządzeń obowiązujących w Żłobku,

- prace porządkowe.

 

WARUNKI PRACY NA STANOWISKU:

 

Stanowisko nie jest specjalnie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

W miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia o naborze Żłobek Gminny „U Misia” w Łochowie nie osiągnął wskaźnika co najmniej 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych określonych w ustawie  o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 
Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać:
-  list motywacyjny
-   życiorys zawodowy (CV) z klauzulą:
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.)”.
- kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy,
- oświadczenia o spełnianiu wymagań, o których mowa w niezbędnych wymaganiach kwalifikacyjnych w pkt. 1, 2, 3, 5 ,6 , 7,8,9.

- scenariusz zajęć dla dzieci 2 letnich obejmujących zabawy: dydaktyczne, plastyczne, ruchowe oraz relaksację dla dzieci z tematu: „Adaptacja”Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 25.08.2017 r. do godziny 12.00 w zamkniętej kopercie z adresem zwrotnym i dopiskiem „NABÓR  - Młodszy Opiekun Łochowo” pocztą lub osobiście w sekretariacie Gminnego Żłobka w Łochowie, ul. Okopowa 10, w następującym trybie związanym z tym, że w miesiącu sierpniu żłobek jest zamknięty:

Pon, wt – w godzinach 12:00-15.00

Czw – pt – w godzinach 9:00-12.00

Za dotrzymanie terminu uznaje się wpływ dokumentów do Sekretariatu Żłobka. W dniu 25.08.2017. dokumenty będą przyjmowane do godziny 12.00.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie i godzinie nie będą rozpatrywane.

O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej bądź testu kandydaci spełniający wymagania zostaną poinformowani telefonicznie. Planowany termin rozmów kwalifikacyjnych od 28 sierpnia 2017 do 1 września 2017.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Białe Błota oraz na stronie internetowej Gminnego Żłobka.

Komentarze