Blog

Nabór na stanowisko KUCHARZ w Gminnym Żłobku Integracyjnym "U Misia" - filia w Zielonce

Dyrektor Gminnego Żłobka Integracyjnego „U Misia” w Łochowie ogłasza nabór na stanowisko KUCHARZ w Gminnym Żłobku Integracyjnym „U Misia” w Łochowie. Umowa o pracę na czas określony w wymiarze 1 etatu. Przewidywany termin zatrudnienia 1 listopada 2017 r. może ulec zmianie ze względu na postęp pracy budowalnych przy nowym obiekcie.

 


NAZWA I ADRES JEDNOSTKI: Gminny Żłobek Integracyjny „U Misia” w Łochowie, ul. Okopowa 10 – filia w Zielonce. Miejsce świadczenia pracy Łochowo lub Zielonka.

OPIS STANOWISKA: Kucharz zgodnie ze schematem organizacyjnym Żłobka, podlega bezpośrednio Kierownikowi Administracyjnemu.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

Niezbędne:
1)  obywatelstwo polskie, 
2)  ukończony 18 rok życia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz   
      korzystanie z pełni praw publicznych,
3)   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
4)   wykształcenie gastronomiczne (technik, zawodowe, policealne) lub ukończony kurs gastronomiczny kwalifikacyjny

5)   nie karany za przestępstwo popełnione umyślnie

6)   cieszący się nieposzlakowaną opinią.

 Dodatkowo pożądane:

- doświadczenie w pracy kucharza,

- umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych;
- dobra organizacja pracy;
- kreatywność,
- wysoka kultura osobista.OBOWIĄZKI 


Do obowiązków na stanowisku pracy należy w szczególności, m.in.:

- przygotowywanie posiłków dla dzieci,

- zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa żywnościowego

- przestrzeganie obowiązującego prawa lokalnego, Regulaminów wewnętrznych  oraz Instrukcji i Zarządzeń obowiązujących w Żłobku,

- prace porządkowe.

STANOWISKO PRACY NIE JEST SPECJALNIE PRZYSTOSOWANE DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać:
-  list motywacyjny
-   życiorys zawodowy (CV) z klauzulą:
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.)”.
- kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy,
- oświadczenia o spełnianiu wymagań, o których mowa w niezbędnych wymaganiach kwalifikacyjnych w pkt. 1, 2, 3, 5 ,6.

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 25.08.2017 r. do godz. 12.00 w zamkniętej kopercie z adresem zwrotnym i dopiskiem „NABÓR  - Kucharz” pocztą lub osobiście w  sekretariacie Gminnego Żłobka w Łochowie, ul. Okopowa 10, w następującym trybie związanym z tym, że w miesiącu sierpniu żłobek jest zamknięty:

Pon, wt – w godzinach 12:00-15.00

Czw – pt – w godzinach 9;00-12.00

Za dotrzymanie terminu uznaje się wpływ dokumentów do Sekretariatu Żłobka. W dniu 25.08.2017. dokumenty będą przyjmowane do godziny 12.00.
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Pracodawca zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z wybranymi osobami.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Gminnego Żłobka, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Żłobka.

Komentarze