Blog

Jak zgłosić szkodę?

1. Pisemne zgłoszenie szkody:

- wydrukować druk zgłoszenia szkody

- wypełnić dokładnie wszystkie pola druku zgłoszenia szkody, podać numer telefonu kontaktowego oraz jeżeli to możliwe adres mailowy

- druk zgłoszenia szkody powinien zostać podpisany przez rodzica Ubezpieczonego

- wypełniony druk złożyć w sekretariacie żłobka do którego uczęszcza poszkodowany celem potwierdzenia, że Ubezpieczony jest podopiecznym żłobka

- po potwierdzeniu przez żłobek, zgłoszenie jest wysyłane przez rodzica bądź szkołę na adres Ubezpieczyciela:

InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group

ul. Noakowskiego 22; 00-668 Warszawa

2. Zgłoszenie szkody online:

- proszę wejść na link: https://klient.interrisk.pl/zgloszenieszkody/1

- wypełnić formularz zgłoszenia szkody

3. Telefoniczne zgłoszenie szkody:

(22) 212 20 12

 

UWAGA: proszę pamiętać o załączeniu odpowiednich dokumentów np.

- karty informacyjnej z leczenia szpitalnego

- wszelkie zaświadczenia lekarskie

- historie choroby z placówki medycznej prowadzącej leczenie

- akt zgonu, kartę zgonu lub orzeczenie sądu uznające Ubezpieczonego za osobę zmarłą

lub inne dokumenty określone w OWU1

2

Komentarze