OŚWIADCZENIE OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

                                                                                                                                  ………………………………
                                                                                                                                             data i miejscowość)

…………………………………
(imię i nazwisko)

………………………………..
adres do korespondencji

………………………………..
  telefon kontaktowy *                                                                                       

OŚWIADCZENIE OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

                                                                                                                                                                                 Skierowane do:
                                                                                                                                                                                           
Gminnego Żłobka Integracyjnego

                                                                                              U Misia w Łochowie

                                                                       W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące naboru o pracę na stanowisko ……………………………………………………………………………………………………………
niniejszym składam ofertę zawierającą wymagane dokumenty tj;

a)      list motywacyjny;

b)      życiorys (CV);

c)      kopie dokumentów poświadczających wykształcenie w ilości sztuk……………………………….;

d)      kopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i staż pracy w ilości sztuk………………..;

e)      oświadczenia o spełnianiu wymagań, o których mowa w niezbędnych wymaganiach kwalifikacyjnych  ogłoszenia o naborze;

f)       kopię orzeczenia o niepełnosprawności**

g)      …………………………………………………………….

h)      …………………………………………………………….

 

W związku z powyższym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych które podałem dobrowolnie w załączonych dokumentach oraz oświadczam, że przekazano mi informacje wynikające z art.13 ust. 1 i ust. 2 -Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


…………………………………………………………

                                                                                                                                                                                            Czytelny podpis osoby oświadczającego

Wyjaśnienia znaków:

*    pole nieobowiązkowe, ale ułatwi kontakt
**  skreślić gdy nie dotyczy

 

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Gminnym Żłobku

Integracyjnym „U Misia” w Łochowie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 - o ochronie danych  z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. "RODO" administrator danych informuje, że:


1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gminny Żłobek Integracyjny „U Misia” w Łochowie  z główną siedzibą przy ul. Okopowej 10 w Łochowie,  której przedstawicielem jest Dyrektor Żłobka.

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Białe Błota jest Pan Arnold Paszta adres kontaktowy e-mail: iod@bialeblota.eu

3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będąwprocesie rekrutacji, którego celem jest wybór osoby na oferowane stanowisko pracy, a podstawą prawną ich przetwarzania bez Pana/i odrębnej zgody  jestart. 6 ust 1 pkt c) RODO, co oznacza, że  przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne do wypełnieniaobowiązku prawnego, ciążącego na Administratorze  danych w stosunku do danych do których żądania na podstawie prawa uprawniony jest Administrator danych w procesie rekrutacji na stanowisko pracy.

4) odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych.

5) Pana/Pani dane osobowe  nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od dnia złożenia dokumentów do procesu rekrutacji. Jeżeli nie zostanie podpisana z Panem/Panią umowa to po upływie w/w terminu  dane osobowe podane w dokumentach do procesu rekrutacji zostaną zarchiwizowane i usunięte.

7) jeżeli przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody - posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8) posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzanych danych  oraz jeżeli jest to technicznie możliwe do przeniesienia danych. Prawo do usunięcia, swoich danych przysługuje Panu/Pani w sytuacji, gdy wcześniej wyrażona zgoda na przetwarzanie danych zostanie przez Pana/Panią cofnięta, a przepisy ustawy szczególnej zezwalają na ich trwałe usunięcie.

9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw: "RODO".

10) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie w jakim stanowi o tym prawo, a w pozostałym zakresie (innych danych)  nie wynikającym wprost
z przepisów prawa, podanie danych w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy,   w formie wyraźnego działania potwierdzającego (np. podanie ich na formularzu, wniosku lub innym dokumencie papierowym lub elektronicznym) przyzwalającego na przetwarzanie tych danych przez Administratora danych jest również definiowane jako wyrażona przez Pana/Panią „zgoda”. W przypadku gdy przekazane dokumenty zawierające Pana/Pani dane osobowe mają być wykorzystane przez Administratora danych na potrzeby przyszłych rekrutacji niezbędna jest pisemna zgoda wskazująca ten cel. Brak podania danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa w procesie rekrutacji powoduje wstrzymanie procesu rekrutacyjnego wobec Pana/Pani osoby.

11) Pani/Pana dane co do zasady nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanej decyzji i nie będą przetwarzane w  celu  profilowania.

 

 

Gminny Żłobek Integracyjny "U Misia" w Łochowie

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.