Nabór na stanowisko Położnej lub Pielęgniarki

Dyrektor Gminnego Żłobka Integracyjnego „U Misia” w Łochowie ogłasza nabór na stanowisko  położna/pielęgniarka w Gminnym Żłobku Integracyjnym „U Misia” w Łochowie. Przy zatrudnieniu na stanowisku pracy nie obowiązują zapisy Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta nauczyciela ze zmianami. Umowa o pracę na czas określony w wymiarze 2 etatów. 

 

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI: Gminny Żłobek Integracyjny „U Misia” w Łochowie, ul. Okopowa 10.

Miejsce świadczenia pracy: Siedziba główna żłobka przy ul. Okopowej 10 w Łochowie lub filia - ul. Jaworowa 2 w Zielonce.

 

OPIS STANOWISKA: Położna/Pielęgniarka zgodnie ze schematem organizacyjnym Żłobka, podlega bezpośrednio Starszemu Terapeucie

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

 

Niezbędne:

1)  obywatelstwo polskie, 

2)  ukończony 18 rok życia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz   

      korzystanie z pełni praw publicznych,

3)   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

4)   wykształcenie zgodne z art. 16 ust. 1,2 i 3 Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. osoba posiadająca kwalifikacje:

pielęgniarki, położnej z prawem do wykonywania zawodu

5) daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,

6) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona,

7) wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd

8)   nie karana za przestępstwo popełnione umyślnie

9)   ciesząca się nieposzlakowaną opinią.

10) posiadająca zaświadczenie z Sądu o niekaralności

 

 Dodatkowo pożądane:

-doświadczenie w pracy z dziećmi, 

-umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych;

- dobra organizacja pracy;

- kreatywność,

- wysoka kultura osobista.

 

 

 

OBOWIĄZKI 

 

 

Do obowiązków na stanowisku pracy należy w szczególności, m.in.:

- opieka oraz wychowywanie dzieci,

- zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa medycznego

- przestrzeganie obowiązującego prawa lokalnego, Regulaminów wewnętrznych  oraz Instrukcji i Zarządzeń obowiązujących w Żłobku,

- prace porządkowe.

STANOWISKO PRACY NIE JEST SPECJALNIE PRZYSTOSOWANE DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu czerwcu 2020 roku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.

 

Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać:

-  list motywacyjny

-   życiorys zawodowy (CV) z klauzulą: 

“wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych które podałem dobrowolnie w załączonych dokumentach oraz oświadczam, że przekazano mi informacje wynikające z art.13 ust. 1 i ust. 2 -Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych”

- kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy,

- oświadczenia o spełnianiu wymagań, o których mowa w niezbędnych wymaganiach kwalifikacyjnych w pkt. 1, 2, 3, 5 ,6 , 7,8,9.

- oświadczenie o niekaralności z Sądu

 

 

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 10.07.2020 r. do godz. 10.00 w zamkniętej kopercie z adresem zwrotnym i dopiskiem „NABÓR  - Pielęgniarka/Położna” pocztą lub osobiście w sekretariatach Gminnego Żłobka w Łochowie, ul. Okopowa 10 w Łochowie lub ul. Jaworowa 2 w Zielonce (w godzinach pracy sekretariatów)

 

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Wyniki będą ogłoszone do 15 lipca 2020 r. Pracodawca zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z wybranymi osobami. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Gminnego Żłobka, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Żłobka oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Białe Błota.

 

Gminny Żłobek Integracyjny "U Misia" w Łochowie

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.